top of page
  • Writer's pictureHanna Manelius

Ennakkoratkaisuhakemus


hanna manelius - ennakkoratkaisuhakemus

Ennakkoratkaisuhakemuksen avulla verovelvollinen voi hankkia etukäteen tiedon siitä, miten Verohallinto tulee menettelemään tietyn asian verotuksessa. Hakija voi olla joko henkilö tai yhteisö, jolloin ennakkoratkaisuhakemukseen annettu päätös koskee lähtökohtaisesti hakijan verotusta. Kun suunniteltujen yritysjärjestelyiden tai liiketoimien verokohtelun selvittää perusteellisesti etukäteen, vältytään yllättäviltä tai ikäviltä veroseuraamuksilta. Ennakkoratkaisu on Verohallintoa sitova päätös, mikäli todelliset tapahtumat ja olosuhteet vastaavat hakemuksessa esitettyjä asioita.


Mitä ennakkoratkaisuhakemukselta edellytetään?

Ennakkoratkaisuhakemus on vapaamuotoinen kirjallinen dokumentti, mutta verottaja on kuitenkin asettanut hakemukselle yleisiä sisältövaatimuksia. Hakijan yhteystietojen lisäksi hakemuksessa tulee esittää yksilöity verotusta tai liiketoimea koskeva kysymys. Yksilöity kysymys tulee muotoilla niin, että sen avulla voidaan selvittää tietyn toimenpiteen vaikutus hakijan omaan verotukseen. Verottaja ei anna sitovaa ennakkoratkaisua yleisluontoisista kysymyksistä, jos kysymyksellä ei ole välitöntä vaikutusta hakijalle määrättävään veroon.


Lähtökohtaisesti ennakkoratkaisun hakijana voi olla vain se, jonka verotusta hakemuksessa esitettävä kysymys koskee. Eri verolajeja koskevien ennakkoratkaisujen osalta on kuitenkin olemassa poikkeuksia siihen, ketkä määritellään hakijaksi. Myös hakemuksen sisältövaatimukset eroavat sen mukaan, mihin verolajiin ennakkoratkaisukysymys liittyy.


Yksilöidyn verokysymyksen lisäksi hakemuksessa on tärkeää esittää kaikki asian ratkaisemiseksi tarvittava selvitys. Hakijan tulee kuvata yksityiskohtaisesti ennakkoratkaisukysymystä koskevat tosiseikat ja liittää hakemuksen liitteeksi tarvittavat asiakirjat. Erilaisissa arvostuskysymyksissä hakijan tulee esittää näyttöä käyvästä arvosta esimerkiksi arvostuslausuntojen avulla. Yritysjärjestelyitä ja omaisuuden luovutuksia koskevissa ennakkoratkaisuissa hakemukseen tulee liittää kopiot kaikista asiaan liittyvistä olennaisista sopimuksista ja kauppakirjoista.

Riittävän selvityksen hankkiminen on hakijan vastuulla ja tarvittavan selvityksen sisältö ja laajuus riippuu hakemuksen sisällöstä.

Mikäli hakemuksessa pyydetään ennakkoratkaisua tietyn lainkohdan soveltamisesta, on hakijan perusteltava kyseisen lainkohdan soveltamisen edellytykset esimerkiksi kuvaamalla suunniteltujen toimien syitä, tavoitteita ja liiketaloudellisia perusteita. Riittävän selvityksen hankkiminen on hakijan vastuulla ja tarvittavan selvityksen sisältö ja laajuus riippuu hakemuksen sisällöstä. Verohallinto voi tarvittaessa pyytää lisäselvitystä, jos hakemuksen ja sen liitteiden perusteella asiaa ei voida ratkaista.


Miten hakemusprosessi etenee?

Ennakkoratkaisuhakemus toimitetaan Verohallinnolle kirjallisesti postitse tai sähköisesti OmaVeron kautta. Verohallinto käsittelee ennakkoratkaisuhakemukset yleensä muutaman kuukauden kuluessa ja toimittaa päätöksen viipymättä hakijalle. Ennakkoratkaisuhakemukseen annettava päätös ja mahdolliset lisäselvitykset ovat maksullisia. Jos hakija ei ole tyytyväinen päätökseen, päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen. Jos Verohallinto on jättänyt ennakkoratkaisun antamatta, hakijalla ei ole valitusoikeutta. Tästä syystä ennakkoratkaisuhakemuksen laatimiseen kannattaa panostaa.


Ennakkoratkaisua voi hakea joko Verohallinnolta tai keskusverolautakunnalta. Niissä verolajeissa, joissa toimivalta ennakkoratkaisun antamiseen on sekä Verohallinnolla että keskusverolautakunnalla, Verohallinto ei anna ennakkoratkaisua, jos hakijan samaa asiaa koskeva hakemus on jo vireillä tai ratkaistu keskusverolautakunnassa.


Asiantuntijat apunasi

Me Hill Auditin asiantuntijat avustamme mielellämme asiakkaitamme erilaisissa laki- ja verokysymyksissä. Laadimme ennakkoratkaisuhakemuksen puolestanne ja hoidamme kaiken kommunikaation Verohallinnon kanssa.

Jos haluat keskustella ennakkoratkaisuhakemuksesta tai muista verotuksellisista kysymyksistä lisää, voit olla yhteydessä meihin Hilliläisiin. Soita, meilaa tai lähetä tarjouspyyntö!
hanna manelius - ennakkoratkaisuhakemus


Hanna Manelius Toimitusjohtaja, KTM hanna.manelius@hillaudit.fi

+358 40 596 2383


Verkostoidu kanssani LinkedInssä

Comments


bottom of page