top of page
  • Writer's pictureEmila Tanner

Konserniavustus

Konserniavustus on keino tasata konsernissa toimivien osakeyhtiöiden ja osuuskuntien välisiä tuloja ja siten vaikuttaa yhtiöiden verotettavaan tuloon.


Konsernissa toimivia yhtiöitä verotetaan itsenäisinä verovelvollisina, eli jokaisen yhtiön tulos lasketaan erikseen kuten myös tästä tuloksesta maksettavat verot. Toisinaan tämä menettely voi johtaa raskaampaan verotukseen, verrattuna tilanteeseen, jossa konserniyhtiöt olisivat vain yksi yhtiö.


konserniavustus1

Esimerkiksi alle lisätyn konserniavustusta havainnollistavan kuvion tilanteessa 1 konserniyhtiön A tilikauden tulos ennen veroja on 30 ja konserniyhtiön B -20. Tappiolliselle yhtiölle B ei muodostu verotettavaa tuloa, mutta yhtiölle A muodostuu, jolloin erikseen tarkasteltuna yhtiöille muodostuu verotettavaa tuloa yhteensä 30. Tilanteessa 2 puolestaan konserniavustuksella on tasattu konserniyhtiöiden välisiä tuloja, jolloin verotettava tulo yhteensä on enää 10.


Konserniavustukselle on asetettu enimmäismääräksi elinkeinotoiminnan tulos ennen konserniavustuksen antamista, eli elinkeinotoiminnan tulos ei antajalla voi muodostua negatiiviseksi konserniavustuksen antamisen myötä.


konserniavustus2

Konserniavustuksen hyödyntämisen mahdollistaa konserniavustuslaki. Konserniavustuslain mukainen konsernisuhde poikkeaa sekä osakeyhtiölain että EVL 6 b §:n sekä EVL 16 §:n mukaisista konsernien määritelmistä, joten on tärkeää muistaa, että konserniavustuksen hyödyntäminen ei ole mahdollista kaikissa konserneissa.


Edellytykset konserniavustuksen antamiselle tai saamiselle

Konserniavustuksen antamiselle ja saamiselle on kolme edellytystä:

  1. Elinkeinoverolain soveltaminen: Konserniavustuksen antaminen ja saaminen edellyttää, että saajan ja vastaanottajan verotuksessa sovelletaan elinkeinotulon verottamisesta annettua lakia (EVL), poikkeuksena talletuspankit sekä luotto-, vakuutus- ja eläkelaitokset, jotka eivät voi antaa tai saada konserniavustusta. Myös ulkomainen yhteisö voi tietyissä, erikseen rajatuissa tilanteissa antaa tai saada konserniavustusta.

  2. Riittävä omistusosuus: Konserniavustuslain mukaan kotimainen osakeyhtiö tai osuuskunta, joka omistaa yhdeksän kymmenesosaa toisen kotimaisen osakeyhtiön tai osuuskunnan osakepääomasta, saa vähentää tytäryhteisölleen antaman konserniavustuksen veronalaisesta elinkeinotulostaan. Suoritettu konserniavustus on tytäryhtiölle veronalaista tuloa. Tytäryhtiö voi myös antaa konserniavustusta emoyhteisölleen tai emoyhteisön toiselle tytäryhtiölle. Vaadittu omistusosuus voi muodostua suoraan tai epäsuoraan.

  3.  Konsernisuhteen kesto: Konsernisuhteen tulee olla kestänyt koko verovuoden ajan. Jos yhtenä osapuolena on ulkomainen yhteisö, katsotaan konsernisuhteen olleen olemassa siitä lähtien, kun yhteisö on ollut Suomessa yleinen verovelvollinen. Konsernisuhteen keston lisäksi tulee avustuksen saajan ja antajan tilikausien päättyä samanaikaisesti, ellei kirjanpitolautakunta ole myöntänyt tähän poikkeusta. 

 

Konserniavustus kirjapidossa

Hallitus päättää konserniavustuksen enimmäismäärästä sen verovuoden aikana, jonka tulokseen avustukseen avustus tulisi vaikuttamaan. Konserniavustus on antajansa verotuksessa kulu ja saajan verotuksessa tuotoksi sinä verovuonna, jona se on suoritettu. Konserniavustusta ei tarvitse heti maksaa, se voi jäädä myös velaksi antajan ja saajan välille. Konserniavustusta voidaan myös antaa esimerkiksi poistamalla aikaisempi velkasuhde niin, että saaminen ja velka muutetaan konserniavustukseksi.


Konserniavustuksen osalta vastaavat meno- ja tulokirjaukset on tehtävä molempien osapuolien kirjanpidoissa.


Tiivistelmä

Konserniavustus on tuloksentasauskeino konserniyhtiöille ja voi mahdollistaa kevyemmän verotuksen.


Konserniavustuksen kautta voitollinen konserniyhtiö voi ”siirtää” voittonsa tappiolliselle yhtiölle, kattaen tappiollisen yhtiön tappioita ja pienentäen omaa verotettavaa tuloaan.


Konserniavustus on kuitenkin mahdollinen keino vain yhtiöille, jotka täyttävät tietyt edellytykset. Tiivistetysti konserniavustuksen edellytykset ovat

  1. Elinkeinoverolain soveltaminen saajan ja antajan verotuksessa

  2. Riittävä omistusosuus

  3. Konsernisuhteen kestoTilintarkastaja keskustelukumppanina ja neuvonantajana

Konserniavustuksen antamisen verotuksellisia näkökulmia ja edellytyksiä on hyvä pohtia yhdessä kokeneen asiantuntijan avustuksella jo tilikauden aikana. Mikäli aihe on ajankohtainen yrityksessäsi, olethan rohkeasti yhteydessä!apu-konserniavustus

Antti Tuomola

Partner, KHT

+358 40 547 6675Comments


bottom of page