top of page
  • Writer's pictureAnna-Kreetta Pentti

COVID-19 vaikutuksista yhtiöiden tilinpäätöksiin ja taloudelliseen raportointiin


Viime vuosi oli yrityksille monin tavoin poikkeuksellinen. Useiden yritysten tilikausi on päättynyt vuoden 2020 lopussa ja kirjanpitovelvolliset laativat parhaillaan tilinpäätöksiä. Tässä vaiheessa onkin syytä vielä pohtia menneen vuoden tapahtumia ja niiden vaikutuksia tilinpäätökseen sekä epidemian aiheuttamia mahdollisia riskejä tulevaisuuden liiketoimintaan.

Tilinpäätöksestä tulee ilmentyä lukijalle oikea ja riittävä kuva kirjanpitovelvollisen tuloksesta ja taloudellista asemasta. Taloudellisen raportoinnin osalta COVID-19 vaikutukset voivat olla hyvin erilaisia eri toimialoilla ja osa-alueilla. Yritysten näkökulmasta vaikutuksia tulee pohtia esimerkiksi seuraavien osa-alueiden kannalta.

Toiminnan jatkuvuus

Oletus toiminnan jatkuvuudesta (going concern) on yksi kirjanpitolain yleisistä tilinpäätösperiaatteista. Tämä tarkoittaa sitä, että tilinpäätöstä laadittaessa yrityksen johdon tulee kriittisesti pohtia, voidaanko yrityksen liiketoiminnan olettaa jatkuvan myös tulevaisuudessa. Tällöin on olennaista arvioida, onko yrityksellä edellytyksiä toiminnan jatkamiseen vähintään seuraavan tilikauden ajan.

Toiminnan jatkuvuutta pohtiessa otetaan huomioon kokonaistilanne, mutta arviota voidaan tehdä esimerkiksi kannattavuutta, vakavaraisuutta ja maksuvalmiutta kuvaavia tunnuslukuja tarkastelemalla.

Vaikka johto pitäisi toiminnan jatkuvuutta todennäköisenä, voi siihen liittyä epävarmuutta. Mikäli arvioidaan, että jatkuvuuteen liittyy merkittävää epävarmuutta, tulee yhtiön ilmaista se tilinpäätöksessä. Liitetiedoissa voidaan kertoa esimerkiksi koronaepidemian vaikutuksista yhtiön maksukyvyn heikkenemiseen ja arvioida tulevaisuuden näkymiä.

Tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä huomioitavaa

Yritysten liitetiedoissa voi olla tarpeen esittää olennaisia tilinpäätöksen jälkeisiä tapahtumia koronaviruksen kannalta. Lisäksi yrityksillä saattaa olla tarve esittää muita toimintakertomusta vastaavia tietoja tilinpäätöksessä vallitsevan koronatilanteen osalta, mikäli nämä tiedot ovat olennaisia oikean ja riittävän kuvan antamiseksi. Tällaisia tietoja, jotka voivat tulla kyseeseen, ovat esimerkiksi tarkempi kuvaus taloudellisesta tilanteesta ja merkittävien riskien sekä epävarmuustekijöiden esiin tuominen.

Omaisuuserien arvostaminen

Omaisuuserien arvostukseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Yritysten tulee käydä huolellisesti läpi yhtiön varallisuuserät tilinpäätöksessä ja tarkasteltava kriittisesti niiden tulontuottamiskykyä ja kuranttiutta. Esimerkiksi varaston jälleenmyyntiarvo voi olla huomattavasti alentunut tai myyntisaamisiin voi kohdistua tarve alaskirjauksille. Näiden lisäksi yrityksen taseella olevien liikearvon tai kehittämismenojen tulontuottamiskyky tulevaisuudessa saattaa vaatia harkintaa.

Tapauskohtainen arvio siitä, tulisiko myös tilinpäätöksen liitetiedoissa oikean ja riittävän kuvan varmistamiseksi antaa informaatiota yrityksen tase-eriin liittyvistä epävarmuustekijöistä ja riskeistä niiden arvostukseen liittyen, voi tulla kyseeseen.

Negatiivinen oma pääoma

Toiminnan jatkuvuutta pohtiessa on otettava huomioon yhtiön oma pääoma. Jos yhtiön hallitus havaitsee, että yhtiön oma pääoma on negatiivinen, osakeyhtiölain mukaan hallituksen velvollisuus on tehdä osakepääoman menettämisestä rekisteri-ilmoitus viipymättä. Tässä vaiheessa voidaan myös pohtia yhtiön oman pääoman vahvistamista esimerkiksi pääomasijoituksella tai pääomalainalla.

Maksuajat tai alennukset

Yhtiöt ovat voineet saada tai antaa esimerkiksi vuokrien alennuksia ja vapautuksia tietyltä ajanjaksolta tai vaihtoehtoisesti maksuaikaa vuokrien maksuun. Järjestelyiden osalta on hyvä pitää mielessä suoriteperusteen toteutuminen, vaikka maksu suoritettaisiin vasta myöhemmin. Maksuaikojen pidennyksillä ei ole vaikutusta kulujen tai tuottojen kirjaamiseen suoriteperusteisesti.

Tiedot poikkeuksellisista tuotto- tai kulueristä

Tilinpäätöksen liitetiedossa tulee esittää tiedot tilinpäätöksen lukuihin nähden olennaisista poikkeuksellisista tuotto- ja kulueristä. Tilinpäätöksen liitetietoja laatiessa on tärkeä huomioida, että tilinpäätöslukuihin nähden merkittävästä koronatuesta, luottotappiokirjauksesta tai arvonalennuksesta voi olla tarpeen antaa liitetieto.

Ravitsemisyritysten tuet ja muut koronatuet

Yritykset ovat voineet saada koronatukia esimerkiksi Business Finlandin myöntämää Liiketoiminnan kehitysrahoitusta häiriötilanteissa tai Valtiokonttorin myöntämää Yritysten kustannustukea. Yrityksien saamissa tukien rahoituspäätöksissä tai ehdoissa on mahdollisesti määrätty tuen tai avustuksen saamisen ajanjakso, jolloin se on käytettävä tai tukeen hyväksyttävien kustannusten on synnyttävä. Tilinpäätöshetkellä saadun tuen tai avustuksen tulouttamisessa tulee ottaa huomioon sitä vastaavien kustannusten syntyminen ja jaksottaa tuki tai avustus samassa suhteessa tilikauden tuottoihin. Tilinpäätöstä laadittaessa on myös tärkeä varmistaa, että tuen ehdot täyttyvät eikä sitä tulla perimään yhtiöltä takaisin, sillä palautettavaa tukea ei voi tulouttaa.

Koronaepidemian myötä ravitsemusliikkeet ovat saattaneet saada tukia poikkeusolojen aikaisesta toiminnan rajoittamisesta ja rajoituskauden aiheuttamista tulonmenetyksistä. Tilinpäätöksessä tulee huomioida näistä annettavat tukia säätelevän lain edellyttämät liitetiedot. Katso aikaisempi kirjoituksemme aiheesta: Ravitsemisyrityksen koronahyvitysten käsittely tilinpäätöksessä.

Osaan koronatuista liittyy myös liittyä varojenjakorajoitus, joka tulee huomioida yhtiön liitetiedoissa yhtiön jakokelpoisten varojen laskennassa.

Onnistunut tilinpäätöksen laatiminen vaatii johdon ja tilinpäätöksen laatijan yhteystyötä. Kannattaa olla myös yhteydessä tilintarkastajaasi ja keskustella hänen kanssaan tilinpäätökseen ja liitetietovaatimuksiin liittyen, mikäli aiheeseen liittyen herää kysyttävää!

Ole meihin rohkeasti yhteydessä – soita, meilaa tai täytä tarjouspyyntölomake!


Teksti: Anna-Kreetta Pentti

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page