top of page
  • Writer's pictureVuokko Sivula

Erityistarkastukset ja erityiset tarkastukset


Toisinaan yritystoiminta ei tuota haluttua lopputulosta ja edessä saattaa olla yrityssaneeraus tai konkurssi. Maksukyvyttömyysmenettelyiden yhteydessä konkurssipesiin tai yrityssaneeraukseen hakeutuviin yrityksiin voi olla tarpeellista suorittaa erityistarkastus. Pureudumme blogitekstissämme maksukyvyttömyysmenettelyiden yhteydessä suoritettaviin erityistarkastuksiin ja siihen, miten ne eroavat osakeyhtiölain mukaisesta erityisestä tarkastuksesta tai muusta, vuositilintarkastuksesta poikkeavasta kohdennetusta tarkastuksesta.

Erityistarkastukset maksukyvyttömyysmenettelyiden yhteydessä

Erityistarkastuksella tarkoitetaan maksukyvyttömyysmenettelyiden yhteydessä suoritettavaa yhtiön tilien ja toiminnan tarkastusta. Erityistarkastus -termi mainitaan konkurssilain 9 luvun 4 §:ssä, jonka mukaan velkojat voivat päättää velallisen tilien ja toiminnan erityistarkastuksesta, jos velallisen kirjanpito tai muut seikat antavat siihen aihetta. Erityistarkastuksia suoritetaan yhtä lailla myös saneeraukseen hakeutuviin yrityksiin, vaikka laki yrityksen saneerauksesta ei tunne käsitettä erityistarkastus. Yrityksen saneerauksesta annetussa laissa kuitenkin säädetään selvittäjän velvollisuudesta huolehtia tarpeellisessa laajuudessa velallisen toiminnan tarkastuksesta ennen menettelyn alkamista.

Erityistarkastuksella turvataan velkojien etua

Konkurssivelallisen erityistarkastuksen tärkeimpänä tavoitteena on tuottaa tietoa pesänhoitajan ja velkojien päätöksentekoa varten. Konkurssivelallisen toiminnan erityistarkastuksella selvitetään, onko konkurssipesään saatavissa varoja takaisinsaannilla tai muulla perusteella. Erityistarkastuksella turvataan siis ensisijaisesti velkojien etua. Erityistarkastus syventää pesänhoitajan velallisselvityksellä hankkimaa tietoa velallisen toiminnasta ennen konkurssia. Konkurssihallinnon, eli käytännössä pesänhoitajan ja velkojien, tehtävänä on päättää tarkastuksen laajuus ja mahdolliset toimenpiteet tarkastushavaintoihin liittyen. Käytännön tarkastusta ohjaavat myös konkurssiasiain neuvottelukunnan antamat suositukset, jotka erityistarkastuksen tekijän on välttämätöntä tuntea. Laajoissa konkurssipesissä erityistarkastus tulee konkurssiasiamiehen suosituksen mukaisesti teettää pääsääntöisesti aina. Laajan konkurssipesän rajat määritellään konkurssilaissa.

Erityistarkastuksen tilaajana toimii konkurssihallinnon tai saneeraukseen hakeutuneen yhtiön selvittäjän lisäksi usein konkurssiasiamies. Konkurssivelallisen tilien ja toiminnan erityistarkastus voidaan suorittaa myös varattomassa pesässä konkurssiasiamiehen päätöksellä valtion varoin, jos konkurssipesässä on syytä epäillä rikosta tai kyseeseen saattaa tulla merkittävä takaisinsaanti- tai vahingonkorvaustilanne. Erityistarkastus voidaan teettää myös siinä tapauksessa, että konkurssi jatkuu julkisselvityksenä. Julkisselvityksellä tarkoitetaan konkurssiasiamiehen valvonnassa, valtion varoin tapahtuvaa konkurssimenettelyn jatkamista. Konkurssilain 11 luvun mukaisesti julkisselvitykseen siirtyminen on mahdollista konkurssiasiamiehen perustellusta esityksestä silloin, kun pesä on vähävarainen, velalliseen tai konkurssipesään kohdistuu selvitystarvetta tai julkisselvitykseen on muu erityinen syy.

Tilintarkastajan ammattitaito erityistarkastuksissa

Konkurssiasiain neuvottelukunnan suositus on, että erityistarkastuksen suorittajina käytetään auktorisoituja tilintarkastajia ja tilintarkastusyhteisöjä. Erityistarkastus poikkeaa merkittävästi lakisääteisestä vuositilintarkastuksesta, joten erityistarkastuksen menestyksekäs suorittaminen vaatii tilintarkastajalta ymmärrystä niin insolvenssioikeudesta kuin osakeyhtiölain mukaisista vastuukysymyksistä. Tarkastajalla tulee olla tarpeellisessa määrin ymmärrys myös rikoslainsäädännöstä, erityisesti velallisen rikoksia ja kirjanpitorikoksia koskien.

Onnistuneen ja tehokkaan erityistarkastuksen keskiössä ovat erityistarkastuksen suorittajan ymmärrys pesänhoitajan tai selvittäjän tehtävistä ja toiminta yhteistyössä erityistarkastuksen tilaajan kanssa. Tarkastuksen tehokkuuden vuoksi on tärkeää, että erityistarkastuksen suorittajalla on kyky keskittyä prosessin kannalta olennaisiin asioihin. Kun erityistarkastus suoritetaan tiiviisti yhteistyössä pesänhoitajan, selvittäjän, sekä tietyissä tilanteissa konkurssiasiamiehen tai rikostutkinnan kanssa, saadaan erityistarkastuksesta irti paras mahdollinen hyöty. Toimiva kommunikaatio pesänhoitajan tai selvittäjän ja erityistarkastuksen suorittajan välillä on avain onnistuneen erityistarkastuksen suorittamiseen. Erityistarkastuksen sujuva ja tehokas läpivienti varmistaa, että mahdolliset takaisinsaanti-, vahingonkorvaus- ja rikosperusteet havaitaan ajoissa ja kanteet ehditään panna vireille määräajassa.

Osakeyhtiölain mukainen erityinen tarkastus

Maksukyvyttömyysmenettelyiden yhteydessä suoritettavasta erityistarkastuksesta tulee erottaa osakeyhtiölain mukainen erityinen tarkastus. Osakeyhtiölain nojalla osakkeenomistaja voi hakea yhtiön kotipaikan aluehallintovirastolta erityisen tarkastuksen toimittamista yhtiön hallinnosta ja kirjanpidosta tietyltä päättyneeltä ajanjaksolta taikka tietyistä toimenpiteistä tai seikoista. Hakemus voidaan tehdä, jos osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa kaikista osakkeista tai yksi kolmasosa kokouksessa edustetuista osakkeista, ovat ehdotusta yhtiökokouksessa kannattaneet. Aluehallintovirasto antaa päätöksen tarkastuksen suorittamisesta kuultuaan yhtiön hallitusta, sekä mahdollista tarkastuksen kohteena olevaa henkilöä, ja määrittää hakemuksen perusteella tarkastuksessa selvitettävät asiat. Osakeyhtiölain mukaan hakemukseen on suostuttava, jos tarkastuksen toimittamiseen katsotaan olevan painavia syitä. Erityisestä tarkastuksesta säädetään osakeyhtiölain lisäksi useissa muissa laeissa.

Muut erityiset tarkastukset

Vuositilintarkastuksesta poikkeavan kohdennetun tarkastuksen voi tilata myös yhtiö tai muu organisaatio itse. Tilaajana toimiva yhtiö tai muu organisaatio määrittää tällöin tarkastuksen kohteen ja laajuuden. Selvitettävänä voi olla esimerkiksi yhtiön sisällä tapahtuneita, epäiltyjä taloudellisia väärinkäytöksiä, joista johto haluaa lisää tietoa ulkopuoliselta riippumattomalta taholta.

Hill Auditin asiantuntijat laativat säännöllisesti sekä maksukyvyttömyysmenettelyiden yhteydessä tehtäviä erityistarkastuksia että osakeyhtiölain mukaisia erityisiä tarkastuksia. Palveluvalikoimaamme kuuluvat myös yhtiön tai muun organisaation itsensä tilaamat vaativat varmennustoimeksiannot sekä konkurssipesien kirjanpidon ja hallinnon tarkastukset. Kolmenkymmenen hengen asiantuntijatiimimme mahdollistaa resurssiemme riittävyyden myös laajojen toimeksiantojen suorittamiseen.


Teksti: Vuokko Sivula


Voit olla suoraan yhteydessä Sara Mäkilään. Soita, meilaa tai täytä tarjouspyyntölomake!

Sara Mäkilä Senior Manager, KHT

+358 44 079 8082

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page