top of page
  • Writer's pictureHanna Manelius

Tilintarkastusvelvollisuus – milloin pitää valita tilintarkastaja?

Monet yrittäjät ja toimintaansa aloittelevat yhteisöt pohtivat, milloin tilintarkastajalle on tarvetta. Moni voi luulla, että tilintarkastusta vaaditaan kaikilta yhteisöiltä. Toiset eivät välttämättä tiedä, milloin tilintarkastajan palveluista voisi olla juuri heidän yhtiölleen apua tai miten paljon lisäarvoa vapaaehtoinen tilintarkastus voi tuoda omistajille ja muille sidosryhmille.

tilintarkastusvelvollisuus

Tilintarkastusvelvollisuudesta säädetään muun muassa tilintarkastuslaissa. Lähtökohtana pidetään sitä, että kaikilla yhteisöillä on velvollisuus valita tilintarkastaja, ellei tilintarkastajan valitsematta jättämiseen oikeuttavat poikkeussäännöt päde yhteisöön.


Tässä blogitekstissä kerromme lyhyesti ja ytimekkäästi, ketä tilintarkastusvelvollisuus koskee ja millaisissa tilanteissa tilintarkastaja pitää valita tai saadaan jättää valitsematta.


Tilintarkastusvelvollisuuden kokorajat

Yksi tapa tarkastella yhteisön tilintarkastusvelvollisuutta on sen koko. Tilintarkastaja voidaan jättää valitsematta yhteisössä, jossa sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on täyttynyt enintään yksi seuraavista edellytyksistä:

  1. taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa

  2. liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa

  3. palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä

Tilintarkastaja tulee valita heti, kun ensimmäisen kerran tilikaudella on täyttynyt vähintään kaksi yllä mainituista ehdoista. Jos jo tilikauden aikana on ilmeistä, että yhtiön toiminta selkeästi täyttää useamman kuin yhden tilintarkastusvelvollisuutta määrittävistä raja-arvoista, on tilintarkastajan valintaa hyvä pohtia jo kyseisen tilikauden aikana.


Pitääkö yhteisön ensimmäiselle tilikaudelle valita tilintarkastaja?

Tilintarkastuslain mukaan tilintarkastaja voidaan jättää valitsematta toimintaansa aloittavassa yhteisössä, ellei ole ilmeistä, ettei edellytyksiä tilintarkastajan valitsematta jättämiseen ole. Jos edellisessä kappaleessa mainituista raja-arvoista kaksi täyttyy ensimmäisellä tilikaudella, tilintarkastaja on valittava yhteisön toiselle tilikaudelle.


Jos kuitenkin raja-arvot ylittyvät jo heti yhteisön perustamisen jälkeen, on tilintarkastus suoritettava jo ensimmäisellä tilikaudella. Tällainen tilanne syntyy esimerkiksi silloin, kun perustettava yhteisö harjoittaa olemassa olevaa liiketoimintaa liiketoimintakaupan tai jakautumisen seurauksena.


Yhtiömuodon vaikutus tilintarkastusvelvollisuuteen

Yhteisöllä voi olla tilintarkastusvelvollisuus, vaikka lain mukaiset rajat eivät täyttyisikään. Esimerkiksi säätiöiden on säätiölain mukaan aina toimitettava tilintarkastus säätiön koosta riippumatta. Lisäksi tilintarkastusvelvollisuus koskee kaikkia asunto-osakeyhtiöitä, joissa on vähintään 30 osakkeenomistajien hallinnassa olevaa huoneistoa.


Tilintarkastaja on myös aina valittava yhteisöissä, jonka pääasiallisena toimialana on arvopapereiden omistaminen ja hallinta (ns. holding-yhtiöt), tai jolla on huomattava vaikutusvalta toisen kirjanpitovelvollisen liiketoiminnan tai rahoituksen johtamisessa.


Muut tilanteet, joissa tilintarkastaja tulee valita

Vaikka mikään laki ei edellyttäisi yhteisöltä tilintarkastajan valintaa, voi tilintarkastajan valinnasta olla määräys esimerkiksi yhtiöjärjestyksessä, yhtiösopimuksessa tai säännöissä. Tilintarkastaja tulee myös valita, jos esimerkiksi osakkeenomistajat tai rahoittajat sitä vaativat. Yritys saattaa tarvita tilintarkastajan palveluita myös Business Finlandin tai muiden rahoittajien hankkeiden varmennukseen.


Vaikka yhteisö ei olisi lakisääteisesti velvoitettu suorittamaan tilintarkastusta, voi yhteisö vapaaehtoisesti valita tilintarkastajan. Yritystoiminnassa voi tulla eteen tilanteita, joissa vapaaehtoisen tilintarkastuksen laatimien on suositeltavaa. Tilintarkastus antaa yhteisön omistajille sekä johdolle ja mahdollisille rahoittajille varmuutta taloudellisesta tilanteesta ja raportoinnin luotettavuudesta.

Jos epäröit, koskeeko tilintarkastusvelvollisuus juuri teidän yhteisöänne, ole rohkeasti yhteydessä, niin pohditaan tilannetta yhdessä.
hanna manelius

Hanna Manelius Toimitusjohtaja, KHT hanna.manelius@hillaudit.fi +358 40 596 2383 Verkostoidu kanssani LinkedInssä


Comments


bottom of page