top of page
  • Writer's pictureSanja Nyberg

Osakeyhtiön purkaminen

Osakeyhtiötä ei ole mahdollista vain purkaa – se tulee tehdä lainmukaisella tavalla, joka tarkoittaa konkurssi- tai selvitysmenettelyä. Yhtiö voidaan vaihtoehtoisesti purkaa myös sulautumisen tai jakautumisen seurauksena. Yritystoiminnan voi päättää myös myymällä yhtiön liiketoiminnan tai yhtiön osakkeet. Mikäli yritystoiminta päätetään myymällä liiketoiminta, yhtiö täytyy joka tapauksessa purkaa selvitystilan kautta. Tässä blogitekstissä avaamme yhtiön purkamista selvitysmenettelyn avulla.

osakeyhtiön purkaminen

Selvitysmenettely

Osakeyhtiölain 20 luku antaa raamit osakeyhtiön purkamiseen vapaaehtoisen selvitysmenettelyn kautta, joka on tyypillisin tapa yhtiön lopettamiseen. Yhtiöllä on oltava enemmän varallisuutta kuin velkaa, jotta lopettaminen voidaan tehdä selvitysmenettelyllä.


Yhtiökokouksen on määräenemmistöllä päätettävä yhtiön asettamisesta selvitystilaan. Yhtiölle on myös valittava selvitysmies hallituksen ja toimitusjohtajan tilalle. Selvitysmiehiä voi olla useampia ja heillä on oikeus edustaa yhtiötä selvitysmenettelyn ajan. Selvitysmenettelyn tarkoituksena on selvittää yhtiön varallisuusasema, tarpeellisen omaisuusmäärän muuttaminen rahaksi, velkojen maksamisen ja ylijäämän suorittaminen osakkeenomistajille tai muille sen mukaan, mitä yhtiöjärjestyksessä määrätään.


Selvitysmiehen on haettava Patentti- ja rekisterihallituksesta julkinen haaste velkojille, jossa velkojia kehotetaan ilmoittamaan saatavansa PRH:lle kuulutusajan kuluessa. Kun yhtiö on suorittanut kaikki tiedossa olevat velkansa, laaditaan yhtiölle lopputilitys, joka sisältää tilinpäätöksen lisäksi selvitysmiehen lausunnon hallinnosta selvitystilan ajalta ja yhtiön omaisuuden jaosta. Yhtiö katsotaan purkautuneen lopulliseksi osakeyhtiölain 20 luvun 17 §:n mukaan, kun selvitysmies on esittänyt lopputilityksen yhtiökokouksessa ja lopputilitys on rekisteröity kaupparekisteriin.


Mikäli yhtiöllä on enemmän velkaa kuin varallisuutta tapahtuu lopettaminen konkurssimenettelyllä. Konkurssiin asetettu yhtiö katsotaan purkautuneeksi, mikäli konkurssin päättyessä omaisuutta ei ole jäljellä tai sen käytöstä on määrätty konkurssissa.


Yhtiön purkautumisen mahdolliset verovaikutukset onkin hyvä käydä läpi asiantuntijan kanssa.

 

Verovaikutukset yhtiön purkautumisessa

Yhtiön purkautumiseen voi liittyä verovaikutuksia sekä tuloverolain, arvonlisäverolain, että osakkaiden henkilökohtaisen verotuksen näkökulmista. Yhtiölle voi syntyä verottavaa tuloa purkautumisen yhteydessä, sillä kun toiminta lopetetaan, yhtiön varat arvostetaan käypään arvoon, joka voi aiheuttaa tilanteen, että yhtiölle syntyy verotettavaa tuloa. Veroseuraamuksia voi aiheutua myös osakkaille, sillä osakkaiden saamaan jako-osaan sovelletaan luovutusvoittoverotuksen säännöksiä. Yhtiön purkautumisen mahdolliset verovaikutukset onkin hyvä käydä läpi asiantuntijan kanssa.


Suosittelemme käyttämään apuna ammattitaitoisia asiantuntijoita, jotka varmistavat sen, että yrityksesi purkaminen menisi lain mukaan oikein ja mutkattomasti.

Selvitysmenettelyn vaiheet:

  1. Yhtiökokous asettaa yhtiön selvitystilaan ja valitsee selvitysmiehen

  2. Velkojien kuulutus: kuulutusaika 3 kk, käsittelyajat huomioiden noin 4–6 kk.

  3. Selvitysmiehen tulee toimittaa viimeistään kuukautta ennen kuulutuksessa mainittua määräpäivää osakeyhtiön tiedossa oleville velkojille tieto julkisesta haasteesta ja velkojaluettelosta.

  4. Selvitysmiehen tulee selvitystilan aikana muuttaa yhtiön omaisuus rahaksi ja maksaa yhtiön velat.

  5. Kun määräaika on päättynyt, mutta ennen lopputilityksen laatimista tulee yhtiön omaisuus jakaa osakkeenomistajille (jos tästä ei ole erityistä mainintaa yhtiön yhtiöjärjestyksessä)

  6. Yllä olevien vaiheiden jälkeen laaditaan lopputilitys, joka sisältää selvitysmiehen kertomuksen selvitysmenettelystä.

  7. Selvitysmies esittää lopputilityksen yhtiökokouksessa.

  8. Yhtiökokouksen jälkeen yhtiön purkautuminen ja lopputilitys tulee rekisteröidä kaupparekisteriin.

 

Osakeyhtiön purkaminen on pitkä prosessi, jota osakeyhtiölaki sääntelee tarkasti. Suosittelemme käyttämään apuna ammattitaitoisia asiantuntijoita, jotka varmistavat sen, että yrityksesi purkaminen menisi lain mukaan oikein ja mutkattomasti.

 

Purkautumistoimeksianto avaimet käteen -pakettina

Toteutamme yrityksen purkautumistoimeksiantoja avaimet käteen -periaatteella, jolloin asiakkaan vastuulla on vain mahdollisiin kysymyksiimme vastaaminen ja dokumenttien allekirjoittaminen.


Paketti pitää sisällään tarvittavien yhtiöoikeudellisten dokumenttien (kaikki pöytäkirjat) laadinnan, selvitysmiehen kertomuksen laadinnassa avustamisen ja kaupparekisteriä varten tarvittavien rekisteri-ilmoitusten laadinnan ja lähettämisen. Tarjoamamme palvelu ei sisällä lopputilityksen laatimista, eikä ilmoituksia verottajalle.


Toteutamme yrityksen purkautumistoimeksiantoja avaimet käteen -periaatteella, jolloin asiakkaan vastuulla on vain mahdollisiin kysymyksiimme vastaaminen ja dokumenttien allekirjoittaminen.Comments


bottom of page