top of page

HILL AUDITS TJÄNSTER

Revision

Vad är revision?

 

Revision är en lagstadgad granskning av en bokföringsskyldigs (t.ex aktiebolag, stiftelse eller förening) bokföring, administration och bokslut. En revision omfattar granskning av räkenskaperna och administrationen för hela räkenskapsåret. Tidsplanen för revisionen bestäms på förhand tillsammans med kunden.

 

Observationer från revisionen rapporteras både muntligt och skriftligt och när granskningen är klar utfärdas en revisionsberättelse. Revisionsberättelsen innehåller bland annat ett uttalande om bokslutet ger en rättvisande bild av den bokföringsskyldiges verksamhet till läsaren.

Erfarna revisorer som ledningens stöd

 

Förutom sina lagstadgade uppgifter kan revisorn också fungera som rådgivare och oberoende samtalspartner till entreprenören eller företagets ledning i olika stadier av företagets livscykel. Hela vår personal består av erfarna revisorer, vars styrka är deras gedigna erfarenhet av arbete med företag i olika storlekar och inom olika branscher.

Utgångspunkten för vårt revisionsarbete är alltid en uppfattning om kundens affärsverksamhets- och driftsmiljö. Som följd av det möjliggör revisionen identifiering av delområden i företagets ekonomiska förvaltning, där det kan vara möjligt att öka effektiviteten eller förbättra kontrollmiljön. Vi kan ge stöd i frågor gällande kartläggning av affärsprocesser, förbättring av kontrollmiljön, organiseringen av bokföringen eller förhindrande av missbruk. Vi konsulterar också i koncernredovisning.

Vi värdesätter kommunikation och strävar efter att tillföra mervärde genom att i granskningen och i rådgivningen fokusera oss på frågor som är relevanta för kunden. Kontinuerlig kommunikation mellan revisorn och kunden ökar förtroendet och bidrar till en smidig utveckling av revisionen och den finansiella rapporteringsprocessen.

Andra bestyrkandeuppdrag

 

Med bestyrkandeuppdrag avses uppdrag som utförs av revisorn och som inte är en del av den lagstadgade revisionen. Uppdrag som påminner om revision avtalas separat mellan revisorn, klienten och eventuell tredje part. Uppdragen kan också definieras av myndighet eller representant för branschen.

Sådana övriga bestyrkandeuppdrag som utförs av revisorn är till exempel granskning av olika projekt och bidrag (t.ex. Business Finland och andra offentliga bidrag) och utfärdande av utlåtanden gällande dessa.

 

Vi utfärdar även andra utlåtanden och intyg av revisorer, såsom apportutlåtanden och intyg om betalning av aktieinnehav.

Särskild granskning

 

Aktiebolagslagen stadgar om särskild granskning som fungerar som ett skydd för aktieägarnas minoritet. Enligt stadgan kan en aktieägare hos regionalförvaltningsbyrån för bolagets hemvist, ansöka om en särskild granskning av företagets administration och redovisning för en viss tidsperiod eller över vissa bestämda åtgärder eller ärenden. Det stadgas om särskild granskning även i aktiebostadslagen och i flera andra lagar.

Företagen kan också själva begära en särskild granskning av revisorn. Då bestäms innehållet för uppdraget tillsammans med företagets representanter. Särskilda granskningar utförs framför allt i situationer där en anställd eller en ledamot i företagets ledning misstänks för brott och det då är önskvärt att få en utomstående och oberoende parts syn på saken.

 

I en särskild granskning inspekteras vanligtvis ett klart definierat ämnesområde och granskningen fokuserar på specifika detaljer. Den särskilda granskningens avslutas med en rapport, vilken innehåller revisorns uttalande.

 

Våra experter har varit involverade i flera särskilda granskningar och vi utför granskningarna så kostnadseffektivt som möjligt och i enlighet med kundens önskemål.

Vill du veta mer om våra revisionstjänster?

 

När det gäller frågor om revision kan du kontakta Hanna Manelius, VD, CGR. Vi ger gärna mera information om våra tjänster.


Begär en offert!

bottom of page