top of page

HILL AUDITS TJÄNSTER

Specialrevision

Insolvensförfaranden

Ibland uppnår ett företag inte det önskade resultatet och det kan då leda till en företagssanering eller konkurs. Våra experter erbjuder lösningar i de olika stadierna av insolvens.
 

Special revision

Våra tjänster omfattar specialrevisioner relaterade till konkurser, där gäldenärens verksamhet före konkursen undersöks för att skydda borgenärernas intressen. Revisionen undersöker bland annat om det finns medel som kan återvinnas till konkursboet enligt återvinningslagen, om gäldenären behandlat sina fordringsägare sakligt eller om företaget har följt bestämmelserna i aktiebolagslagen. Revisionen samlar också in bevis för eventuella gäldenärs- eller redovisningsbrott, och för ledningens skadeståndsansvar gentemot företaget eller borgenärerna.

Borgenärerna beslutar om genomförandet av en specialrevision. Vi har också genomfört specialrevisioner på uppdrag av konkursombudsmannen, då det har funnits skäl att misstänka brott i konkursboet eller att det finns väsentliga grunder för återvinning eller skadestånd.

En specialrevision kan utföras antingen i normal omfattning, med särskilda prioriteringar eller i strikt omfattning där granskningen avgränsas till specifika frågor och / eller åtgärder. Vi samarbetar tätt med konkursförvaltningen för att så effektivt som möjligt kunna fokusera på de frågor som specialrevisionen ursprungligen vill klargöra. Vi tar också hänsyn till konkursdelegationens rekommendationer och förbereder rapporten så att konkursförvaltaren kan utnyttja den på bästa sätt, till exempel vid stämningar och begäran om utredning.
 

Företagssanering

 När en gäldenär ansöker om företagssanering kan det krävas ett utlåtande av revisorn. Utlåtandet innehåller uppgifter om bland annat gäldenärens betalningsförmåga och ekonomi som bifogats saneringssansökan. Beroende på fall kan utlåtandet även innehålla andra för saneringsförfarandet relevanta uppgifter. Det kan vara nödvändigt med en specialrevision för att fastställa vilka uppgifter som ska lämnas in med saneringsförfarandet.

 

Kan vi hjälpa?

Frågor gällande insolvensförfaranden, företagssaneringar och specialrevisioner besvaras av Sara Mäkilä, Partner, CGR.

bottom of page