top of page

HILL ADVISORYS TJÄNSTER

Strategirådgivning

Ägarstrategi

En klar ägarstrategi hjälper ägarna att tydligt utforma de riktlinjer som styr företagets verksamhet och utvecklingsriktning samt säkerställer att de olika ägargrupperna har en enhetlig syn på företagets framtid. I familjeföretagens strategi är det ofta nödvändigt att definiera företagets förvaltning och familje-medlemmarnas roller i företagets verksamhet.

 

Oavsett om det långsiktiga målet är till exempel en generationsväxling eller en försäljning av företaget, möjliggör ägarnas tydliga riktlinjer att effektiva medel kan användas för att uppnå målet planenligt.

 

Företagsstrategi

Syftet med företagsstrategin är att styra verksamheten på långsikt så att man kan uppnå målet. Förenklat handlar det om att fördela de knappa resurserna så att de mest gynnar företaget att uppnå sina mål, samt att välja vad man ska göra och vad man bör undvika. En strategi på långsikt är inte en statisk plan, som man återgår till med jämna mellanrum, utan den bör ständigt utvecklas, förfinas och vid behov anpassas till de förändrade omständigheter och möjligheter.

 

Men även den bästa strategin är värdelös om den saknar en verklig styrande effekt på organisationens verksamhet på samtliga nivåer. Det praktiska genomförandet och övervakningen av dessa är väsentliga delar av strategihelheten.

 

Vi stöder våra kunder i ett brett spektrum av strategiska frågor med den mest lämpliga lösningen Vi kan till exempel hjälpa till med utvecklandet av en strategi, utvärderingen av olika strategiska alternativ eller med uppföljningen.

 

Kontakta oss, så berättar vi gärna mer!

bottom of page